06 42 07 40 05 info@cedgemeubel.nl | Laagste prijsgarantie Unieke meubels Gratis levering TV dressoirs Bijna alles uit voorraad leverbaar

Algemene Voorwaarden

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Cedge Meubel akkoord gaat. Cedge Meubel behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 1: Definities met betrekking tot de webshop van Cedge Meubel
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
– Cedge Meubel
De onderneming HW Vintage Meubel handelend onder de handelsnaam “Cedge Meubel”.

– De website
De website van Cedge Meubel, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige ‘links’ naar andere websites.

– Product
Het Artikel of de Artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Cedge Meubel en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

– Klant
Iedere natuurlijke persoon die met Cedge Meubel handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

Artikel 2: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Cedge Meubel en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Aanbiedingen, offerten en bestellingen
1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende producten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten, gewichten en prijzen van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Cedge Meubel is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Overeenkomst
1. De overeenkomst komt als volgt tot stand: wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Cedge Meubel de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
2. Indien op verzoek van de klant door Cedge Meubel een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Cedge Meubel de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
3. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Cedge Meubel akkoord gaat. Cedge Meubel behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 5: Levering
1. Cedge Meubel zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Cedge Meubel is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Cedge Meubel echter altijd in de gelegenheid te stellen als nog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
3. Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij Cedge Meubel de wijze van verzending bepaalt.
4. Voor levering op de waddeneilanden en andere landen gelden speciale tarieven. De afdeling verkoop stelt deze bij iedere bestelling afzonderlijk vast. Bij bestellingen tot 100 kilometer afstand vanaf verzendadres tot bezorgadres wordt eenmalig €50,00 in rekening gebracht. Bij bestellingen tussen 100 en 150 kilometer afstand vanaf verzendadres tot bezorgadres wordt eenmalig €75,00 in rekening gebracht. Bij bestellingen met een afstand van meer dan 150 kilometer tussen verzendadres en bezorgadres wordt eenmalig €100,00 in rekening gebracht.
5. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met € 25,00, welke extra kosten contant dienen te worden voldaan vóór aflevering.

Artikel 6: Garantie
1. Op de door Cedge Meubel geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar.
2. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Cedge Meubel, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.
3. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van Cedge Meubel
4. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

Artikel 7: Reclames
1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.
3. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
4. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Cedge Meubel te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Het factuurbedrag wordt geretourneerd minus de retourkosten ( € 15,00 ), deze zijn voor retour nemen en de administratieve afwikkeling toch gemaakt. Bij een retour wordt dus altijd € 15,00 in mindering gebracht. Wanneer de verzendkosten hoger zijn dan € 15,00 gebeurt dit in overleg met de klant.

Retourzendingen worden in slechts geaccepteerd indien:
– het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
– de verpakking van het product onbeschadigd is
– het product en/of de producten geheel compleet zijn
– in de originele verpakking en in originele staat zijn
– het product en/of de producten ongebruikt zijn
– het product en/of de producten schoon zijn
– het een niet speciaal besteld product is
– het producten en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voor zover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Indien het door Cedge Meubel geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
2. Nimmer is Cedge Meubel aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
3. Evenmin is Cedge Meubel aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 9: Overmacht
1. Cedge Meubel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Cedge Meubel daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Cedge Meubel geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Cedge Meubel daaronder begrepen.
2. Cedge Meubel komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Cedge Meubel haar verplichtingen had moeten nakomen.
3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 10: Betaling
1. Levering geschiedt uitsluitend tegen vooruitbetaling voorafgaand aan de feitelijke levering c.q. via een ideal-betaling of via een online machtiging.
2. Indien, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Cedge Meubel, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld.

Artikel 11: Annuleren
1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt 30% van het bedrag dat de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen.
Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering van de goederen van de overeenkomst is ingepland.

2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 12: Geschillen
1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Cedge Meubel, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
2. Cedge Meubel staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
3. Op elke overeenkomst tussen Cedge Meubel en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

0

Uw winkelwagen